Privatlivspolitik for Kjellerup Gymnastikforening

Dato for seneste ændring: 29. maj 2018

 

Kjellerup Gymnastikforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun

personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og

vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Kjellerup Gymnastikforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Per Østergaard

Adresse: Vandgranen 8, 8620 Kjellerup

Telefonnr.: 21961646

Mail: vandgranen@hotmail.com

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

       Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

       Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

       Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

       Administration af din relation til os

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger1:

Medlemsoplysninger:

·       Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontingentforhold, fødselsdato

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

       Udøvelse af relevante aktiviteter i foreningen

·       Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·       Afholdelse af sociale arrangementer, medlemsmøder samt andre aktiviteter

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer m.v. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler

personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kjellerup Gymnastikforening | | 8620 Kjellerup | bestyrelsen@kjellerupgf.dk